PUBLIKACJE PO HABILITACJI

2011
133. Nieznane projekty z Archiwum Potockich z Krzeszowic, [w:] Architektura znaczeń. Studia ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65. rocznicę i w 40-lecie pracy dydaktycznej, Warszawa 2011, s. 132-139.
134. Nowe źródła do kaplicy Wiśniowieckich we Lwowie, [w:] Między Wrocławiem a Lwowem. Sztuka na Śląsku, w Małopolsce i na Rusi Koronnej od XVI do XVIII wieku, red. A. Betlej, K. Brzezina-Scheurer, P. Oszczanowski, Wrocław 2011, s. 305-315.
135. Rezydencjia J0zefa-Aleksandra Jabłonowskiego w Lachiwcach na Wołyni, [w:] Architiekturna geografija baroko w Ukraini: regionalni osobliwosti ta spilni risy, Kijiv 2011, s. 41-57.136. Heel Dawid, [w:] Allgemeines Künstler-Lexikon. Die bildenden Künstler aller Zeit und Völker, Bd. 71, München – Leipzig – London 2011, s. 12-13.
137. Dawny kościół p.w. św. Piotra i Pawła (później cerkiew grekokatolicka p.w. ŚŚ. Piotra i Pawła, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. J. K. Ostrowski, cz. 1, Kościoły i klasztory Lwowa z okresu przedrozbiorowego (1), t. 19, Kraków 2011, s. 297-302.
138. Dawny kościół OO. Dominikanów Obserwantów p.w. św. Urszuli, [w:] ibidem, s. 303-306.
2012
139. Jesuits Architecture in Polish-Lithuanian Commonwealth in 1564-1772, [w:] La Arquitectura Jesuítica, red. María Isabel Álvaro, Saragossa 2011, s. 277-303.
140. Mirabili disignani (recenzja wystawy), „Modus. Prace z historii sztuki”, 10-11, 2010-2011, s. 188-189.
141. Polejowscy: Jan, Maciej, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 15, Lublin 2011, szp. 271-272
142. Zapomniany fresk Sebastiana Ecksteina, [w:] Sztuka kresów wschodnich, t. 7, red. A. Betlej, A. Markiewicz, Kraków 2012, s. 51-64 (redakcja całości oraz Wstęp).
143. Baranek (i lwy). Przykłady wykorzystania znaku herbowego w dekoracjach artystycznych w XVIII wieku, [w:] EX VOTO. Księga ku czci o. Jana Golonki, red. P. Mrozowski, J. Żmudziński, Częstochowa 2011 (2012), s. 100-115.
144. Rezidencija pawskowo wojewody Stanisława Wincetija Jabłonowskowo w Kriwini y switli perszodżereł „Architiekturna Spadszczyna Wołyni”, 3, 2012, s.10-16.
145. Kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła i klasztor OO. Bernardynów, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. J. K. Ostrowski, cz. 1, Kościoły i klasztory Lwowa z okresu przedrozbiorowego (2), t. 20, Kraków 2012.
146. Kościół p.w. ŚŚ. Piotra i Pawła oraz dawne kolegium ks. Jezuitów, [w:] ibidem, s. 71-132.
147. Kościół p.w. św. Michała Archanioła (Nawiedzenia Najśw. Panny Marii) i klasztor OO. Karmelitów Trzewiczkowych (pierwotnie OO. Karmelitów Bosych), [w:] ibidem, s. 133-170.
148. Badania nad dziedzictwem artystycznym ziem wschodnich Rzeczypospolitej (po r. 1945), “Rocznik Historii Sztuki”, 37, 2012, s. 83 – 91.
2013
149. Wstęp [w:] Prolegomena. Materiały studentów i doktorantów Instytutu Historii Sztuki UJ, t. 2, red. A. Betlej, Kraków 2013 (redakcja tomu).
150. Jerzy Paszenda SJ (1932-2012), “Biuletyn Historii Sztuki”, LXXV, 2013, s. 163-165.
151. Kronika Instytutu Historii Sztuki (2011-21012), Jubileusz Instytutu Historii Sztuki (razem z T. Rodzińską-Chorąży), “Modus. Prace z historii sztuki”, XII-XIII, 2013
152. Fotografia we współczesnych badaniach kresowych, [w:]  Sztuka na dawnych kresach wschodnich Rzeczypospolitej. Fotografie z XIX wieku, red. W. Walanus, Kraków 2013, s. 9-20.
153. Jerzy Paszenda – prawdziwy badacz, [w:] J. Paszenda, Budowle jezuickie w Polsce, t. 5, poprzedzony wspomnieniami o Autorze, red. A. Betlej, L. Grzebień SJ, Kraków 2013 , s. 39-41 (redakcja i opracowanie tomu).
154. Królowanie na prowincji. Kilka refleksji na temat ceremoniału na dworach magnackich w XVIII wieku [w:] Centrum, prowincje, peryferia – wzajemne relacje w dziełach sztuki, red. Piotr Gryglewski, Łódź 2013, s.
2014
155. Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ratnie, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. J. K. Ostrowski, t. 22, Kraków 2014, s. 267-290 (wspólnie razem z Janem Ostrowskim).
156. Abrys, delineatio, kopersztych… czyli “przednie rysowane, godne poszanowania, dobrych magistrów rysunki”. Projekty dzieł małej architektury ze zbiorów krakowskich, Kraków 2014 (wspólnie z Agatą Dworzak) – tamże “Kopersztychów niechaj zażywa”. Uwagi na temat oddziaływania augsburskich “rycin ornamentalnych”. Zarys problematyki i perspektywy badawcze (s. 5-27).
157. Kronika Instytutu Historii Sztuki UJ za rok 2013, “Modus. Prace z historii sztuki”, XIV, 2014, s. 287-293.
158. Previously unpublished letters of Henryk and Karol Marconi at the Getty Research Institut, “Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej”, vol. VII, 2014, s. 146-156.
159. “Stare tarnowskich ołtarzów abrysy”, “Pietas et Studio”, 5, 2015, s. 255-261.
2015
160. Słowo wstępne, [w:] Stanisław Sroka, Marcin Szyma, Andrzej Betlej, Agata Dworzak, Wojciech Bałus, Collegium Iuridicum, Kraków 2015, s. 7-10.
161. Dzieje Collegium Iuridicum w okresie zaborów, [w:] Stanisław Sroka, Marcin Szyma, Andrzej Betlej, Agata Dworzak, Wojciech Bałus, Collegium Iuridicum, Kraków 2015, s. 79-88 (wspólnie z Agatą Dworzak).
162. Przekształcenia Collegium Iuridicum po 1918 r., [w:] Stanisław Sroka, Marcin Szyma, Andrzej Betlej, Agata Dworzak, Wojciech Bałus, Collegium Iuridicum, Kraków 2015, s. 117-123 (wspólnie z Agatą Dworzak).
163. Meretyn Bernard, [w:] Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, t. 89, Berlin, Boston 2015, s. 141-142.
164. Kronika Instytutu Historii Sztuki UJ za rok 2014, “Modus. Prace z historii sztuki”, XV, 2015, s. 305-310.
165. Osiemnastowieczne ornamentalne “Klebebandy” w zbiorach polskich, [w:] Ornament i dekoracja dzieła sztuki, red. J. Daranowska-Łukaszewska, A. Dworzak, A. Betlej, Warszawa 2015, s. 357-368.
2016
166. 3 noty katalogowe (Franciszek Olędzki: Matka Boska Łaskawa, Lodovico Cigoli: Pieta, Giannantonio da Lucoli: Madonna in trono), [w:] Maria Mater Misericordiae. Katalog wystawy, red. P. Krasny, Kraków 2016.
167. Pałac w Cucułowcach w świetle inwentarza pośmiertnego Jerzego Stanisława Dzieduszyckiego z 1731 roku, Kraków 2016 (= Materiały do dziejów sztuki i kultury w XVII i XVIII wieku, t. 1, red. A. Betlej) [wspólnie z Anną Markiewicz].
168. Przykłady wykorzystania znaku herbowego w fundacjach biskupa Andrzeja Stanisława Załuskiego, [w:] Działalność fundacyjna biskupów krakowskich, red. M. Walczak, Kraków 2016.
169. [Redakcja] Agata Dworzak,  Fabrica Ecclesiae Sandomiriensis : dzieje modernizacji wnętrza kolegiaty sandomierskiej w XVIII wieku w świetle źródeł archiwalnych. (= Materiały do dziejów sztuki i kultury w XVII i XVIII wieku, t. 2, red. A. Betlej).
170. Pałac w Wiśniowcu w świetle inwentarzy staropolskich, Kraków 2016 (= Materiały do dziejów sztuki i kultury w XVII i XVIII wieku, t. 3, red. A. Betlej) [razem z Anną Markiewicz i Agatą Dworzak]
171. Pałac w Teofilpolu w świetle inwentarzy XIX-wiecznych, Kraków 2016 (= Materiały do dziejów sztuki i kultury w XVII i XVIII wieku, t. 4, red. A. Betlej).
172.  Giacomo Baston – nieznany architekt na usługach Janusza Ostrogskiego, [w:] Artyści włoscy na ziemiach południowo-wschodniej Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych, red. P. Łopatkiewicz, Rzeszów – Łańcut 2016, s. 199-224 [razem z Markiem Walczakiem].
173. Profesor, [w:] Velis quod possis : studia z historii sztuki ofiarowane Profesorowi Janowi Ostrowskiemu, Kraków 2016.
174. Uroczystości okazjonalne we Lwowie w XVIII wieku, [w:] Velis quod possis : studia z historii sztuki ofiarowane Profesorowi Janowi Ostrowskiemu, Kraków 2016.
175. Kronika Instytutu Historii Sztuki UJ za rok 2015, “Modus. Prace z historii sztuki”, XVI, 2016.
2017
176. Paolo Romano, [w:] Allgemeines Künstlerlexikon: die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, t. 94, Berlin, Boston 2016, s. 269-270.
177. Polish Art Collections in Brühl’s Time. The Case of the Collection of Joseph Alexander Jabłonowski, [w:] Heinrich Graf von Brühl (1700?–1763). Ein sächsischer  Mäzen in Europa, red. Ute C. Koch, Cristina Ruggero,  Dresden 2017.
178. Drzewo genealogiczne rodu Sapiehów, Arbor celsissimae Domus Jablonovianae [w:] #dziedzictwo. Katalog wystawy, red. A. Szczerski, Kraków 2017, s. 400-402.
179. Kronika Instytutu Historii Sztuki UJ za rok 2016, “Modus. Prace z historii sztuki”, XVII, 2017.
180. Magnificentia rerum. Materiały źródłowe do fundacji artystycznych w XVIII wieku, Kraków 2017 (=(Materiały do dziejów kultury i sztuki w XVII i XVIII wieku, t. 5) [wspólnie z A. Markiewicz].
181. [Redakcja] Alina Barczyk, Pałac w Dęblinie. Inwentarze z czasów Michała Jerzego Wandalina Mniszcha, Kraków 2017 (= Materiały do dziejów sztuki i kultury w XVII i XVIII wieku, t. 6, red. A. Betlej).
2018
182. Regulacje życia dworskiego na zamku w Podhorcach w XVIII wieku, [w:] Materiały z konferencji 70-lecia Muzeum Zamkowego w Pszczynie, Pszczyna 2018.
183. [Redakcja] Rafał Nestorow, Zamek Czartoryskich w Klewaniu w świetle źródeł archiwalnych, Kraków 2018 (= Materiały do dziejów sztuki i kultury w XVII i XVIII wieku, t. 7, red. A. Betlej).
184. Architecture of Jesuit Churches in the Former Polish-Lithuanian Commonwealth 1564–1773, “Journal of Jesuit Studies”, Vol 5, Issue 3, 2018, s. 352 – 384.
185. Jubileusz siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Jana K. Ostrowskiego / Professor Jan K. Ostrowski’s seventieth birthday celebration, “Modus. Prace z historii sztuki”, XVIII, 2018 (wspólnie z A. Dworzak)
186. Kronika Instytutu Historii Sztuki UJ za rok 2017 / Chronicle of the Jagiellonian University Institute of Art History for the year 2017, “Modus. Prace z historii sztuki”, XVIII, 2018.
2019
187. Rocaille on the borderlands of Europe. Adaptation and development”, “Revista de História da Arte – Serie W: The Art of Ornament. Senses, archetypes, shapes and functions”, IHA/FCSH/NOVA, 8, 2019, s. 31-46 [wspólnie z A. Dworzak]
188. Muzeum Narodowe w Krakowie 1879-2019, Kraków 2019, [wspólnie z D. Błońską]
189. Zapomniane dziedzictwo. Zbiór odlewów gispowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019 [wspólnie z A. Dworzak, P. Jamski, R. Książek-Czerwińską, M. Kunińską, J. Pollesch; redakcja naukowa całości, tamże Zapomniana – przypomniana kolekcja, s. 7-18].
190. Kolekcja Czartoryskich w Puławach. Wokół genezy – między tradycją a przyszłością, [w:] Muzeum Książąt Czartoryskich, red. K. Płonka-Bałus, N. Koziara, Kraków 2019, s. 7-12.

Leave a Reply