PUBLIKACJE PRZED DOKTORATEM

1994
1.    Sprawozdanie z wyjazdu inwentaryzacyjnego na tereny dawnej diecezji przemyskiej (Obecnie na terytorium Republiki Ukraińskiej), „Biuletyn Historii Sztuki”, 54, 1992, s. 140-144. (wspólnie z Rafałem Quirini-Popławskim).
2.    Sprawozdanie z wyjazdu inwentaryzacyjnego na tereny dawnej diecezji przemyskiej (Obecnie na terytorium Republiki Ukraińskiej), „Przegląd Wschodni”, 2(6), 1992/1993, s. 504-514; (wspólnie z Rafałem Quirini-Popławskim).
3.    Stan zachowania zabytków sztuki sakralnej na terenach dawnej archidiecezji lwowskiej (cześć I), „Przegląd Wschodni”, 2(10), 1994, s. 337-346; (wspólnie z Rafałem Quirini-Popławskim).
4.    Kościół OO. Bernardynów w Gwoźdźcu i architekt Franciszek Ksawery Kulczycki, [w:] Sztuka kresów wschodnich. Materiały z sesji naukowej, [t. 1], red. J. K. Ostrowski, Kraków 1994, s. 63-78.
1995
5.    Kościół parafialny p.w. Trójcy Przenajświętszej w Bruchnalu, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. J. K. Ostrowski, cz. 1, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 3, Kraków 1995, s. 31-45.
6.    Kościół parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela w Bonowie (Szutowej), [w:] ibidem, s. 27-30.
7.    Kościół parafialny p.w. Św. Katarzyny w Milczycach, [w:] ibidem, s.121-131.
8.    Kościół parafialny p.w. Św. Jakuba (Większego) w Krakowcu, [w:] ibidem, s. 95-108.
9.    Kościół parafialny p.w. Imienia Marii w Lipinie, [w:] ibidem, s. 109-115; (wspólnie z Piotrem Krasnym).
10.    Kościół parafialny p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Twierdzy, [w:] ibidem, s. 191-194.
11.    Rzeźby Jana Jerzego Pinsla i jego kręgu z kościoła parafialnego w Budzanowie, „Biuletyn Historii Sztuki”, 57, 1995, s. 343-352.
12.    Kościół OO. Bernardynów w Zasławiu. Źródła archiwalne do dziejów wystroju późnobarokowego, ibidem, s. 353-363.
13.    Konferencja poświęcona rzeźbie barokowej. Lwów, 11-12. V 1995 r., „Biuletyn Historii Sztuki”, 57, 1995, s. 389-390.
1996
14.    Kościół parafialny w Kąkolnikach, [w:] Sztuka kresów wschodnich. Materiały sesji naukowej, t. 2, red. J. K. Ostrowski, Kraków 1996, s. 213-230.
15.    U źródeł twórczości Sebastiana Fesingera, [w:] ibidem, s. 339-361; (wspólnie z Jakubem Sitą).
16.    Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Marii i klasztor Bernardynów w Gwoźdźcu, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. J. K. Ostrowski, cz. 1, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 4, Kraków 1996, s. 19-38.
17.    Nieznany projekt nagrobka Jana Aleksandra Lipskiego, „Studia Waweliana”, 5, 1996, s. 191-192.
1997
18.    Specyfika i stan badań nad sztuką sakralną na południowo – wschodnich kresach Rzeczpospolitej. (Uwagi na przykładzie wybranych świątyń bernardyńskich), [w:] Dzień dzisiejszy w badaniach nad sztuką na kresach Rzeczpospolitej. Materiały z sesji naukowej, Warszawa 1997, s. 41-54.
19.    Klasztor OO. Bernardynów w Sokalu. Źródła do XVII I XVIII-wiecznych dziejów artystycznych klasztoru, [w:] Вісник Інситуту Укрзахідпроектреставрація”, 6, 1997, s. 96-106 (w języku ukraińskim)
20.    Późnobarokowe wyposażenie snycerskie kościoła OO. Bernardynów w Radecznicy. Ze studiów nad sztuką Ordynacji Zamoyskiej w wieku XVIII, „Sprawozdania z czynności i posiedzeń PAU”, 61, 1997, s. 94-95.
21.    Fransceso Capponi, [w:] Allgemeines Künstlerlexikon. Die bildenden Künstler aller Zeit und Völker, Bd. 16, München – Leipzig – London 1997, s. 272.
1998
22.    Kilka uwag na temat twórczości Franciszka Ksawerego Kulczyckiego i architektury lwowskiej 2. połowy XVIII wieku, [w:] Sztuka kresów wschodnich, Materiały sesji naukowej, t. 3, red. J. K. Ostrowski, Kraków 1998, s. 171-192; (wspólnie z Piotrem Krasnym).
23.    Uwagi na temat twórczości Francesca Capponiego, [w:] ibidem, s. 193-204.
24.    Kościół p.w. Św. Anny i klasztor OO. Karmelitów w Sąsiadowicach, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. J. K. Ostrowski, cz. 1, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 5, Kraków 1998, s. 225-248.
25.    Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych w Strzałkowicach, [w:] ibidem, s. 279.
26.    Uwagi na temat działalności budowlanej jezuitów oraz Pawła Giżyckiego SJ na południowo – wschodnim pograniczu Rzeczypospolitej, [w:] Sztuka pograniczy Rzeczypospolitej w okresie nowożytnym od XVI do XVIII wieku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 1998, s. 305-325.
27.    Jan Obrocki, [w:] Słownik Artystów Polskich, t. 6, Warszawa 1998, s. 205-208; (wspólnie z Zuzanną Prószyńską).
28.    Antoni Osiński, [w:] ibidem, s. 322-325.
29.    Columbani Giovanni, [w:] Allgemeines Künstler-Lexikon. Die bildenden Künstler aller Zeit und Völker, Bd. 20, München – Leipzig – London 1998, s. 410.
1999
30.    „Sprawy pogrzebowe Księcia Pawła Karola Sanguszki”. Przyczynek do badań nad sztuką funeralną w Polsce w 2. połowie XVIII wieku, [w:] Sztuka kresów wschodnich. Materiały sesji naukowej, t. 4, red. A. Betlej, P. Krasny, Kraków 1999, s. 61-70; (oprócz artykułu także Wstęp – wspólnie z Piotrem Krasnym).
31.    Kościół parafialny p.w. Św. Stanisława i Krzysztofa w Hussakowie, [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. J. K. Ostrowski, cz. 1, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 7, Kraków 1999, s. 49-68.
32.    Kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Jezusa i kaplica grobowa Drohojowskich p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Tamanowicach, [w:] ibidem, s. 343-350.
33.    Kościół parafialny p.w. Św. Józefa w Trzcieńcu, [w:] ibidem, s. 351-358.
34.    Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych w Miżyńcu, [w:] ibidem, s. 143-158.
35.    Kościół parafialny w Czyżowicach, [w:] ibidem, s. 47-48.
36.    Kościół parafialny p.w. Bł. Bronisławy w Balicach, [w:] ibidem, s. 29-32.
37.    Kaplica pałacowa w Krysowicach, [w:] ibidem, s. 119-124.
38.    Klasztor OO. Bernardynów w Sokalu. Źródła do XVII I XVIII-wiecznych dziejów artystycznych klasztoru, [w:] ibidem, s. 63-82.
39.    Późnobarokowe wyposażenie snycerskie kościoła Bernardynów w Radecznicy, [w:] Sztuka dawnej Ziemi Chełmskiej i Województwa Bełskiego, red. P. Krasny, Kraków 1999, s. 84-110; (wspólnie razem z Piotrem Krasnym).
40.    Nowe wiadomości na temat pałacu Sanguszków w Grodnie, „Przegląd Wschodni”, 1(21), 1999, s. 124-130; (oprócz artykułu redakcja całości tomów 21 i 22 oraz Wstęp).

Leave a Reply